Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

agta13
agta13
agta13
agta13
agta13
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
agta13
agta13
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaromantycznosc romantycznosc
agta13
agta13
8276 65f4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaromantycznosc romantycznosc
agta13
4825 4f4c
Reposted fromkarahippie karahippie viaromantycznosc romantycznosc
agta13
1196 acdd 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaromantycznosc romantycznosc
agta13
7278 094a 500
agta13
agta13
1181 994b 500
Reposted fromtfu tfu viaromantycznosc romantycznosc
agta13
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako viaromantycznosc romantycznosc
agta13
"Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić... Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, tylko ból."
— - Magdalena Kozak /Lin
agta13
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail viaromantycznosc romantycznosc
agta13
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viaromantycznosc romantycznosc
agta13
5210 c936
Reposted frommoai moai viaromantycznosc romantycznosc
agta13
8763 b189
Reposted fromkosmata kosmata viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl